Každý pozná svetoznáme značky ako Ford, Baťa, Heinz, Ikea a plno ďalších. Okrem toho, že všetky začínali ako rodinné podniky, všetky tieto značky sa preslávili aj vďaka tomu, že prežili viaceré generácie, v nemalej miere ovplyvnili svetové trhy a mali významný vplyv na politicko-spoločenské dianie.
Rozhodnutie, či sa pustiť do rodinného podnikania nie je jednoduché, nakoľko v prípade zlyhania utrpí celá rodina. Nástrahy v rodinnom podnikaní spočívajú hlavne v konfliktoch v pracovnom prostredí, ktoré vyúsťujú do konfliktov v rodine a v neschopnosti oddeliť rodinné prostredie od pracovného.

tým

Prelínanie pracovného a rodinného prostredia má za následok neustály stres v rodine. Nakoľko nejde o klasických zamestnancov v klasickom podnikaní, v práci trávia oveľa viac času alebo si rodinní príslušníci berú tzv. „prácu domov.“ Veľký vplyv na vytváranie týchto konfliktov má obsadzovanie vedúcich pozícií v rodinnom podnikaní. Zväčša vedúce pozície sa prenášajú z generácie na generáciu bez toho, že by poznali postoj potomka. Vo väčšine prípadov neexistuje začlenenie potomka do rodinného prostredia od najnižšej pozície, aby sa vedel vypracovať na vedúcu pozíciu. Takéto „rodinkárstvo“ vedie medzi ostatnými príslušníkmi v rodine ku konfliktom. Ďalším závažným problém v rodinnom podnikaní je neschopnosť odovzdať rodinné podnikanie mladšej generácie. V neposlednom rade problémy v rodinnom podnikaní spôsobuje aj pracovná disciplína rodinných príslušníkov. V konečnom dôsledku k rodine nie je možné pristupovať takým istým spôsobom ako k cudziemu, čo vedie k nedostatočným pracovným výkonom a následnej strate dôvery v rodine a opätovne ku konfliktom.
 
peníze
 
Napriek tomu rodinné podnikania má aj svoje veľké výhody ako napr.:
·         Možnosť sebarealizácie, splnenie vlastných cieľov, zapojenie vlastných skúseností a zručností
·         Flexibilnejšie rozhodovanie v rámci rodinného kruhu
·         Rýchlejšia prispôsobenosť meniacim sa podmienkam na trhu a flexibilnejšie reakcie na zmeny
·         Spoločný rodinný záujem
·         Tradície a užšie rodinné vzťahy.